Sprache:          
Startseite   Über uns   Untervollmacht   Kontakt   radcaprawny facebook  radcaprawny_twitter  radcaprawny_linkedin  

sprawy sądowe, sąd, pozew, pozwy, prowadzenie sprawy sprawy gospodarcze Odszkodowanie z oc zespół profesjonalnych prawników i radców prawnych porady prawne online

Radca prawny Warszawa, Piastów, Olsztyn

Unternehmen
Wir vertreten unsere Mandanten in allen Verfahren, sowohl in Gerichts- und Verwaltungsverfahren als auch in Sonderverfahren. Dank des Vertrauens, das Mandanten in uns setzen, bauen wir gemeinsam Ihren Erfolg und ein sicheres Geschäftsmodell. Infolge des reibungslosen Ablaufs des Gerichtsverfahrens und detaillierter vorgerichtlicher Analyse können sich unsere Mandanten sicherer fühlen. (...)
Rechtssachen
Rechtsstreitigkeiten sind unser Alltag, in dem wir uns wohl fühlen. Wir sind uns dessen bewusst, dass es nicht in jedem Fall zur Auseinandersetzung vor Gericht kommen soll. Deshalb führen wir eine gründliche juristische Analyse Ihrer Aufträge durch. In Rechtssachen vertreten wir sowohl Unternehmen als auch natürliche Personen, darunter Landwirte. Unser Tätigkeitsbereich ist breit und umfasst u. a. ordentliche Gerichte (...)
Rechtsdienstleistungen für natürliche Person
Wir beraten natürliche Personen in allen Angelegenheiten und betrachten jeden Fall individuell und umfassend, wobei vor allem Interessen unserer Mandanten zu berücksichtigen sind. Genaue Analysen ermöglichen uns, effizienteste und optimale Lösungen zu wählen. Die Beratung natürlicher Personen umfasst insbesondere (...)
Entschädigungen
Jeder schuldhaft zugefügte Schaden soll nach europäischen Standards ersetzt werden. Professionelle Beratung auf jeder Stufe des Verfahrens ermöglicht uns, auf seine inhaltliche Richtigkeit sowie Höhe und Rechtmäßigkeit der Entschädigung aufzupassen. Dank der langjährigen Erfahrung in diesem Bereich und den ausgelesenen Fachleuten, die sich auf Entschädigungen spezialisieren, sind wir über Rechtssicherheit unserer Mandanten(...)
mehr lesen...    mehr lesen...    mehr lesen...    mehr lesen...   


Aktuelles
Zmiany w powoływaniu członków zarządu po 01 stycznia 2017 r.
Nowelizacja Kodeksu spółek handlowych z dnia 16 grudnia 2016 r. która weszła w życie w dniu 01.01.2017 r. wprowadziła zmiany, skorelowane de facto z uregulowaniami, jakie wprowadza Ustawa o zasadach zarządzania mieniem państwowym z dnia 16 grudnia 2016 r. która weszła w życie również w dniu 01.01.2017 r. Zmiany te, generalnie dotyczą zasad powoływania członków zarządu oraz określania wymagań, jakie powinni spełniać kandydaci na stanowisko członka zarządu spółki spółek kapitałowych, oraz rozporządzania składnikami aktywów trwałych.

Wprowadzony został przepis art. 201 §5 k.s.h. oraz 368 §5 k.s.h. umożliwiający wspólnikom spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz akcjonariuszom spółek akcyjnych określać wymagania jakim powinien sprostać kandydat na członka zarządu. Kryteria takie powinny być wskazane bądź w uchwale wspólników lub w samej umowie spółki - w przypadku spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, bądź w uchwale walnego zgromadzenia lub statucie spółki -w przypadku spółek akcyjnych.

Podstawą do wprowadzenia tych przepisów był zapewne równocześnie wchodzący w życie art. 18 Ustawy o zarządzaniu mieniem państwowym, zgodnie z którym ogólnie rzecz ujmując, podmioty uprawnione do wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa lub państwowe osoby prawne zostały zobowiązane do podjęcia działań mających na celu wprowadzenie zmian do statutów spółek akcyjnych, wobec których spółka z udziałem Skarbu Państwa lub państwowa osoby prawna jest przedsiębiorcą dominującym. Zmiany statutu dotyczyć mają wprowadzenia wymogu, zgodnie z którym członkowie organu zarządzającego powoływani i odwoływani będą przez organ nadzorczy po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego, którego celem jest sprawdzenie i ocena kwalifikacji kandydatów oraz wyłonienie najlepszego kandydata na członka organu zarządzającego. Do chwili wprowadzenia stosownych zmian w statutach spółek akcyjnych (bo tylko na tego rodzaju spółki Ustawa o zarządzaniu mieniem państwowym, w art. 18 obowiązek taki nałożyła), wprowadzono obowiązek podejmowania stosownych uchwał w powyższym zakresie.

W celu uzupełnienia kompetencji rad nadzorczych, funkcjonujących w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością i spółkach akcyjnych, do których uprawnień należy powoływanie członków zarządu, wprowadzono na podstawie art. 201(1) oraz 368(1) k.s.h. możliwość przeprowadzania przez radę nadzorczą postępowań kwalifikacyjnych w tym zakresie, przy czym uchwała wspólników lub umowa spółki – w przypadku spółek z ograniczoną odpowiedzialnością bądź uchwała walnego zgromadzenia lub statut spółki – w przypadku spółek akcyjnych będą mogły określać szczegółowe zasady i tryb przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka zarządu.

Przedmiotowa nowelizacja wprowadziła również zmianę do art. 209 i 377 k.s.h. zgodnie z którą na członków zarządu spółek nałożono obowiązek ujawnienia sprzeczności interesów spółki z interesami członka zarządu, jego współmałżonka, krewnych i powinowatych do drugiego stopnia oraz osób z którymi jest powiązany osobiście. Przed 01 stycznia 2017 r. członek zarządu powinien był, w przypadku sprzeczności interesów, wstrzymać się od udziału w rozstrzyganiu takich spraw oraz mógł zażądać zaznaczenia tego w protokole, nie miał jednak obowiązku ujawniania tych okoliczności

Na zakończenie wspomnieć należy, że nie są to jedyne zmiany jakie zostały wprowadzone przedmiotową nowelizacją Kodeksu spółek handlowych, obowiązująca od 01 stycznia 2017 r. Wśród wprowadzonych zmian w szczególności wskazać należy na zmiany w zakresie prokury, zasad zwoływania zgromadzenia wspólników, treści dokumentu akcji i podziału zysku z dywidendy.

Autor: Piotr Bazyluk
Zdjęcie: Fotolia


Od 01 stycznia 2017 r. firmowe płatności powyżej 15 tys. zł tylko przez rachunek bankowy
Od 1 stycznia 2017 r. firmowe płatności powyżej 15 tys. zł powinny być dokonywane za pośrednictwem rachunku płatniczego.

Powyższe jest konsekwencją nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: PIT), ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: CIT) i ustawy o swobodzie działalności gospodarczej — ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, Dz.U. z 2016 r. poz. 780. Nowelizacja dodaje art. 22p PIT, zgodnie z którym podatnik prowadzący działalność gospodarczą nie może odliczyć jako kosztu działalności kwot wynikających z transakcji, której wartość przekracza 15 tys. zł (odpowiednio zmiana dotyczy podatników CIT). Wyjaśnić również należy, że art. 22p PIT odwołuje się do art. art. 22 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, który nakłada na firmy obowiązek używania rachunku bankowego w przypadku transakcji powyżej 15 tys.

Firmy, które nie zastosują się do nowych zasad i dokonają płatności z pominięciem przelewu bankowego, nie będą mogły zaliczyć danego wydatku do kosztów uzyskania przychodu.

Pamiętajmy, że limit ten obowiązuje w przypadku gdy jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza 15 tys. zł. Natomiast transakcje w walutach obcych będą przeliczane na złote według kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania transakcji.

Wprowadzone zmiany mają zwiększyć pewność i przejrzystość obrotu gospodarczego. Znacznie większa ilość transakcji będzie miała swoje potwierdzenie m.in. w wykazach bankowych. Po drugie, utrudnione zostanie ukrywanie rzeczywiście osiąganych dochodów przez przedsiębiorców, co skutkować będzie dokładniejszym naliczaniem należności podatkowych.

Na zakończenie wskazać należy, że nowe regulacje dotyczące korekty kosztów nie będą miały zastosowania do płatności związanych z wydatkami przed dniem wejścia w życie ustawy zmieniającej, czyli przed 1 stycznia 2017 r.

zdjęcie: freeimages.com


Sprawa o zadośćuczynienie za śmierć męża zakończona ugodą
Miło nam poinformować, że w dniu dzisiejszym zakończyła się sprawa o zadośćuczynienie za śmierć męża, w której r.pr. Piotr Bazyluk reprezentował powódkę. Strony zawarły ugodę na warunkach w pełni satysfakcjonujących naszą Klientkę.

Sparwa o zadośćuczynienie za śmierć dziadka
Miło nam poinformować, że r.pr. Piotr Bazyluk reprezentował powódkę w sprawie o zadośćuczynienie za śmierć dziadka, do której doszło w 1998 r. Sprawa toczy się przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń, w którym sprawca wypadku miał wykupioną polisę OC.

więcej aktualności | inne wydarzenia
 
Empfehlungen
radca prawny Warszawa

 


der Rechtsberater Piotr Bazyluk


Der Rechtsberater Piotr Bazyluk spezialisiert sich auf Korporationsrecht, Zivilrecht, Familienrecht, Entschädigungsrecht. Er hat das Nikolaus Kopernikus Universität in Toruń abgeschlossen. Er führt die Rechtskanzlei in Olsztyn (Allenstein) und in Piastów bei Warszawa (Warschau).

 

radca prawny Warszawa email:
radca prawny Warszawa

Handynummer:
6000 290 22

  andere Personen...